Instructions for authors

Instructions for authors. Yazarlar için bilgiler

·  Name manuscript, no name manuscript, the copyright transfer statement and referee recommendationform must be sent by DergiPark. İsimli makale, isimsiz makale, telif hakkı devir formu ve hakem önerisi formu  DergiPark ile gönderilmelidir.  

·  Manuscript: Word file. Makale: Word dosyası.

·  Total length of the manuscripts: Approximately 8000 words. Makalenin toplam uzunluğu: Yaklaşık 8000 kelime.

·  Margins: Top 2.5 cm, bottom 2.5 cm, left 2.5 cm, right 2.5 cm, gutter 0 cm, header 1.27 cm, footer 1.27 cm. Marjlar: Üst 2.5 cm, alt 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm, cilt payı 0 cm, üst bilgi 1.27 cm, alt bilgi 1.27 cm.

·  Title: Bold capitalize each word, center text and maximum 12 words. Başlık: Kalın sadece ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalanmış ve en fazla 12 kelime.

·  Name(s) of author(s): Center text. Yazar(lar)ın ad(ları: Ortalanmış.

·  Affiliation(s) of author(s): Center text. Yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar): ortalanmış.

·  The corresponding author (as footnote): Address, e-mail address, telephone and fax numbers, 10pt. İletişim kurulabilecek yazarın adı (dipnot olarak): Adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, 10 punto.

·  Abstract: Maximum 250 words. Özet: Maksimum 250 kelime.

·  The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references. The abstracts should concisely present the aim or the purpose of the study, the methodology, the results, and the conclusion remarks. Özet tanımlanmamış kısaltmalar veya belirtilmemiş referansları içermemelidir. Özetlerde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

·  Keywords: 4 to 6 words. Anahtar kelimeler: 4-6 kelime.

·  An English title: Capitalize each word, center text. İngilizce başlık: Küçük harflerle, ortalanmış. 

·  An English abstract: Maximum 250 words. İngilizce özet: Maksimum 250 kelime.

·  An English keywords: 4 to 6 words.  İngilizce anahtar kelimeler: 4-6 kelime.

·  Main text: Times new roman, 12 pt, line spacing 1, capitalize each word and unnumbered titles. Metin: Times new roman, 12 punto, tek aralıklı, bütün başlıkların ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve numarasız.

·  Tables in main text: Ana metindeki tablolar:

                                       Table 1
                                               Criteria Weights
Criteria
n1
n2
n3
C1
0.6
0.8
0.5
C2
0.8
1.0
0.6
C3
0.8
0.9
0.3
C4
0.6
0.8
0.5
C5
0.7
0.9
0.3
C6
0.6
0.7
0.9
C7
0.8
1.0
0.6
C8
0.6
0.8
0.5
C9
0.5
0.7
0.7
C10
0.8
0.9
0.8

·  Abbreviations: Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. Kısaltmalar: Kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır ve ondan sonra tutarlı olarak kullanılmalıdır.

·  Footnotes: Footnotes should not contain any figures or tables. Footnotes to the text are numbered consecutively. 10 pt. Dipnotlar: Dipnotlar şekiller ya da tablolar içermemelidir. Dipnotlar metne ardışık numaralandırılır. 10 puntodur.

·  Acknowledgments: Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section before the reference list. The names of funding organizations should be written in full. Teşekkürler: Kişilerin teşekkürleri, hibe, fon vb. yararlanılan kaynak listesinden hemen önce ayrı bir bölümde yer almalıdır. Finansman kuruluşlarının isimleri tam olarak yazılmalıdır. 

·  Manuscript must be submitted in accordance with the style of writing specified in APA [American Psychological Association (Corporate Author). (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition)]. When quoting a source, one must follow each quotation with a citation of the page number. Cite references in the text; Metin (2009)...; Özkan (2009, p. 17)...; Çınar (2010, pp. 481-486)...; According to Çalıyurt and Fazlıoğlu (2008)….; Following Koldere (2007)...; Metin and Özkan (2006) argue that...; Yıldız, Öztürk and Çınar (2005)....; In accordance with the APA format, when there are 3-5 authors in the cited source: Metin, Güler, Gül, Çetin and Soy (1992, pp. 351-397). Afterwards, cite only the surname of the first author followed by "et al.": Metin et al. (1992, pp. 351-397). When there are six or more authors, cite only the surname of the first author followed by "et al." and the year for the first and subsequent citations: Baltacı et al. (2005, pp. 150-1980). For multiple references, list the citations in alphabetical order and separate them with semicolons:(Ceyhan, 2001; Özsoy, 2004; Tekir et al. 2006; Batur, Köklü and Özdağ, 2007). The list of references should only include works that are cited in the text and that have been published or accepted for publication. Personal communications and unpublished works should only be mentioned in the text. Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author of each work. Please also visit the web page to read sample articles; Makale APA’da [American Psychological Association (Corporate Author). (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition)] belirtilen yazım sitiline göre yazılmalıdır. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Metin içinde kaynaklara atıfta bulunma; Metin (2009)...; Özkan (2009, s. 17)...; Çınar (2010, ss. 481-486)...; Çalıyurt ve Fazlıoğlu’na (2008) göre...; Koldere’ye (2007) göre...; Metin ve Özkan (2006)...; Yıldız, Öztürk ve Çınar (2005)...gibi. APA kriterini göre yazar sayısı 3 ile 5 arasında olduğu zaman; Metin, Güler, Gül, Çetin ve Soy (1992, ss. 351-397). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda; Metin ve ark. (1992, ss. 351-397). Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise, atıf metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında verilmelidir. Baltacı ve ark. (2005, ss. 150-1980) olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. (Ceyhan, 2001; Özsoy, 2004; Tekir ve ark., 2006; Batur, Köklü ve Özdağ, 2007). Yararlanılan kaynak listesi sadece metinde atıfta bulunulan ve yayınlanmış olan ya da yayınlanma için kabul edilmiş olan çalışmaları kapsamalıdır. Kişisel haberleşme ve yayınlanmamış eserler sadece metinde belirtilir. Yararlanılan kaynak girişleri her eserin ilk yazarın soyadına göre alfabetik olmalıdır. Örnek makaleler için aşağıdaki web sitelerine bakabilirsiniz.

·  The responsibility of the articles published in the Journal belongs to the author. Dergide yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

·  Copyright (printed or electronic) belongs to the Journal upon acceptance of the manuscript. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları dergiye aittir.

·  The manuscripts sent to the Journal will not be returned whether the paper is published or not. Dergiye gönderilen makale yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.

·  All manuscripts submitted to the Journal is sent to the referees after the initial review of the editorial board with respect to formatting and content. According to the reviews sent by the referees; manuscripts may be accepted for publication; corrections, abbreviations and additional notes may be requested; manuscripts may be rejected. The author(s) will be notified in regards to all these decisions. The papers which are not conformable with the conditions concerning the formatting will immediately be returned back to the author(s) without sending them to the referees. Dergiye gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen raporlara göre; makaleler yayın için kabul edilebilir; makalede düzeltme, kısaltma ve ek bilgi istenebilir; makale reddedilebilir. Bütün bu kararlara göre yazar(lar)a bilgi verilir. Makale ön incelemede şekil şartlarına ve dergi içeriğine uymuyorsa hakemlere gönderilmeden yazar(lar)a iade edilir.

·  Any manuscript submitted should not be published before and submitted for publication anywhere else. Gönderilen herhangi bir makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için gönderilmemiş olmalıdır.

·  Publication of manuscript submitted should be approved by all co-authors. Makalenin yayınlanması tüm ortak yazarlar tarafından onaylanmış olmalıdır.

·  The publisher will not be held legally responsible should there be any claims for compensation. Tazminat için her hangi bir iddia olması durumunda yayıncı yasal olarak sorumlu tutulamayacaktır.

·  Authors must sign the copyright transfer statement. Yazarlar telif hakkı devir formunu imzalamalıdırlar.

Editor
Prof. Dr. Nurcan Metin
533 658 37 91