2019: 08(04)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2019 08(04)

Sunal, G., Asal, U. Y.

Disiplinler Arası Bir Çözümleme Aracı Olarak Sinema ve Politika: Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretlerinde Türk ve Rum Olmak

Research 1-13

Duran, E., Bayar, A.

İlkokul Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına İlişkin Algıları

Research 14-29

Karakehya, H., Tepecik, F.

Sanığa Atanmış Müdafiini Seçme Hakkı Tanınmasının Asimetrik Bilgi Teorisi Açısından Değerlendirilmesi

Research 30-39

Küçükkaya, H., Dündar, S.

Türkiye’de Okun Yasası Sınamasına Farklı Bir Bakış: Kadın İşgücüne Katılım Oranı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Research 40-51

Demirel, Ş., Y. Giray, S.

Karar Ağacı Algoritmaları ve Çocuk İşçiliği Üzerine Bir Uygulama

Research 52-65

Çiftçi, M.

Trakya Bölgesinde İkinci Basamak Kamu Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Refahı

Research 66-77

Burak, K.

Yerel Yönetim Birliklerinin Daha Etkin Kullanılması için Çözüm Önerileri

Research 78-87

Güriş, S., Kaya, G.

Ücret Denklemlerinin Tahmininde Pseudo Panel Veri Yaklaşımı

Research 88-97

Çinko, L.

Brics Ülkeleri ile Türkiye’de Tasarruf Davranışlarını Belirleyen Faktörler

Research 98-112

Çiftçi, A. N., Atalay, M.

Gelişmişlik Göstergelerine Göre İnsani Kalkınmaya Dayalı Gruplamanın Temsil Gücü: Bir Uygulama

Research 113-130

Elvanesentürk, S., Tetik, S.

Algılanan Duygusal Zeka ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Research 131-145

Turan, A., K. Akın, Y.

Sosyo-Demografik Özellikler ve Akademik Başarıyı Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği

Research 146-163

Koyuncu, C., Ünal, S.

The Impact of ICT Penetration on Interest Rates: Panel Analysis

Research 164-174

Erdoğan, N. (2019)

Trabzon Milletvekili Hasan Bey’in (Saka) Cenevre Uluslararası Savaş Yaralıları ve Esirleri Konferansı’na Dair Raporu (1929)

Research 175-183

Duygun, A.

Müşteri Bağlılığının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Spor Merkezleri Üzerine Bir Çalışma

Research 184-196

Durhan, U.

2008 Krizi Sonrası Avrupa Birliği’nde Toplu Pazarlık: Fransa ve Romanya

Research 197-209

Alandağlı, M.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadastro Çalışmalarının Sosyo-Kültürel Yönüne Dair Bir Kesit (Adalar Kadastrosu Örneği)

Research 210-215

Total Pageviews