2020: 09(04)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2020 09(04)

Saracel, N., Sarıboğa, M.

Nepotizmin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumuna Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Research 1-27

Ekin, E., Dinçer, S. E.

Havacılık Sektöründe Yedek Parça Envanter Problemlerine Simülasyon ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Hibrit Bir Çözüm Yaklaşımı

Research 28-52

Çelik, R.

Atatürk Dönemi’nde Türk Kimliğinin Yeniden İnşası: Cumhuriyet ve Son Posta Gazetelerinin 1930-1938 Döneminin Değerlendirilmesi

Research 53-64

Kara, Y.

Gıda Egemenliğine Yerel Destek: Bodrum Tohum Derneği Örneği

Research 65-74

Öner, Ş.

Küresel Pandemi (COVID-19) ve Kent Yönetimlerinin Tepkisi: Londra Belediyesi Örneği

Research 75-94

Unurlu, Ç.

Evaluation of Touristic Expectations in terms of Push and Pull Strategies

Research 95-108

Alandağlı, M.

Beyânü’l-Hak Gazetesi Örneğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Basının Politik Gündem Yaratma ve Sürdürmedeki Etkinliği

Research 109-122

Soyak, S.

An Empirical Research on Turkish Musicians' Intention to Purchase Online: The Case of Mydukkan.com

Research 123-134

Dikme, H., Karacan, R.

Panel Pedroni Testi ile Küresel Ticaret Savaşlarının Türk Cumhuriyetlerinin Refahına Etkisi

Research 135-147

Kalelioğlu, U. B.

History Life’da Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Yayınlanan Makalenin Eleştirel Mütalaası

Book Review 148-158

Akarsu, Y., Alacahan, N. D., Atakişi, A.

Ülke Karşılaştırmaları ile Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Conference Paper 159-167

Akpınar, Ş., Meral, M.

Otomotiv Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Research 168-180

Türküz, E., Ç. Akay, E.

Ekonometri ve Makine Öğrenmesi: Tercih Modelleri ve Sınıflandırma Algoritmaları Açısından Değerlendirmeler

Research 181-194

Sözal, O. E., G. Gönenç, E.

Turistik Destinasyon Pazarlamasında İnanç Turizmi: Edirne Bahai İnancı Örneği

Research 195-207

Şayin, A., Dalkıran, G. B.

Görsel Kimlik Unsurlarının Kent Markalaşmasında Kullanımı ve Turizm Boyutu: Edirne İli Örneği

Research 208-217

Oğan, E., Wolff, R. A.

Kamusal Alanda Kadın Ayrımcılığı

Research 218-235

Sunal, G.

Sinema Mitoloji İlişkisi Bağlamında Arketipsel Motiflerin Kullanımı: Pan’ın Labirenti Filmi Örneği

Research 236-246

Tunç, S., Özkardaş, O.

Otizmli Çocuğu Olan Annelerde Algılanan Sosyal Desteğin Anksiyete ve Ebeveyn Tükenmişliği Üzerindeki Etkisi

Research 247-253

Kılınç, E., Yılmaz, M.

Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri: Mary Cassatt’ın Eserlerindeki Japonizm Etkisi

Research 254-265

Turan, H., Arğın, B.

Endüstri 4.0’ın Ergonomiye Getirdiği Değişimler

Review 266-278

Özçelikçi, N., Ocak, M.

Otantik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma

Research 279-290

Koyuncu, C., Ünal, H. S.

The Linkage between Inward FDI and Average Wage Levels in the Host Economies: A Panel VAR Analysis

Research 291-306

Habip, E., Doğan, E.

Girişimcilikte Yeşil Boyut

Research 307-318

Bayar, A., Zengin, A.

Öğrencilerin Okuduğunu Doğru Anlayamama Nedenlerine İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri

Research 319-328

Atay, R., Çamcı, H.

Aşık Veysel’in “Gezerken Aklımın Evine Vardım” Şiiri Bağlamında Din- Felsefe İlişkisi

Research 329-340


Total Pageviews