2021: 10(01)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2021 10(01)

Yıldız, D.

Türkiye’de Korona Virüs Pandemisi ve Kuşaklar

Research 1-7

Ak, E., D. Akbulut, F., Erguvan, M.

Sözlü Çeviri Kabin Ortamının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Performansına Etkisi

Research 8-16

Hekimler, O.

Uyuyan Canavarın Uyandırılışı: Avrupa’da Artan Milliyetçilik ve Popülizm

Research 17-27

Kaygın, E., Demir, H.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Psikolojik İyi Oluşun İşe Adanmışlıkla İlişkisi Belirmeye Yönelik Bir Araştırma

Research 28-43

Koca, F., Asutay, H.

Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış

Art and Literature 44-54

Altıntaş, F. F.

Çevre Performanslarının ENTROPİ tabanlı ROV, ARAS VE COPRAS Yöntemleri ile Ölçülmesi: G20 Grubu Ülkeleri Örneği

Research 55-78

Esiroğlu, A.

COVID-19’un İnsani Gelişime Etkisi

Research 79-89

Cinel, A. C.

Pandeminin Parasal ve Finansal Boyutları

Research 90-101

S. Akça, B., Talu, Ç.

Flüt Repertuvarını Etkileyen Yunan Mitolojisi Karakterleri

Review Article 102-111

Birgül, M. F.

Tercümelerden Çektiğimiz Izdırap: Tedbîru’l-Mütevahhid Çevirisine Dair Ayrıntılı İnceleme

Note 112-146

A. Gülova, A., K. Canbuldu, N.

Çalışanların Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Davranışına Maruz Kalma Algısı ile Kişilik Tipleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Research 147-161

Erdoğan, Ö.

Aile İletişim Kalıpları ve Ebeveyn Kaygısı Bağlamında Çocuklarda İletişim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma

Research 162-173

Yılmaz, G., M. Algur, H.

Sürdürülebilir Kaynak Yönetiminin Değerlendirilmesinde Döngüsel Yaşam Örneği: Findhorn Ekoköy’ü

Research 174-184

Suvacı, B., Şimsek, C. M.

İş-Yaşam Dengesi, Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Research 185-194

Karakaya, A., Çakmakkaya, B. Y., Akpınar, T., Yılmaz, Y.

Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Suçun Önlenmesi

Review 195-204

Kansu, Z. N., Turanlı, M. Turanlı, R.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Barack Obama Dönemi İklim ve Çevre Politikalarının Analizi

Research 205-213

Yılmaz, R.

Şehirlerin Mekansal Gelişimi ve Uluslararası Ticaretin Çekim Modeli ile Tekirdağ’ın Dış Ticaretinin Analizi

Research 214-220

Özden, Ü. H., Erişlik, K.

Determination of COVID-19 Diagnosis with Discriminant Analysis and Artificial Neural Networks According to Blood Test Results

Research 221-232

Total Pageviews