2021: 10(04)

 Cover

Inner Cover (Indexing), Contents 2021 10(04)

Tekin, E.

Thoughts on GPT-3 and the New Era of Copyrights

Research Article 759-763

Hızarcıoglu, G.

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Demografik Analizi

Research Article 764-776

Diler, Z.

Kastamonu İlinde Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri

Research Article 777-796

Acarer, T.

Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Ödeme YöntemlerindemTemin Ettiği Kolaylıklar ve Kripto Paralar

Research Article 797-812

Kılıç, B., G. Güler, E.

Turist Rehberlerinin Arıcılık Turizmine Yönelik Bilgi ve Algı Düzeylerinin Tavsiye Niyetine Etkisi: Türkiye Örneği

Research Article 813-823

Balcı, A.

COVID-19 Pandemi Döneminde Engelli Çocuğu Bulunan Çalışan Ebeveynlerin Yaşadığı Sorunlar, Sosyal Hizmet ve Desteğin Önemi

Research Article 824-831

Kayadelen, M., Koçak, S.

Okullarda Liderlik Kapasitesi ile Öğretmenlerin Mesleğe Adanmışlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Research Article 832-842

Kılıç, H.

İznik Çini Atölyelerinde Yapılan Üretimlere Sarayın Etkisi

Research Article 843-855

Kızıldağ, K., Çalapkulu, Ç.

Yerel Yönetimlerin Sanatsal Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Memnuniyet Ölçümü: Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Örneği

Research Article 856-870

Kılınç, S.

The Relationship Between Communication Frequency and Psychological Safety

Research Article 871-880

İş, M., Turanlı, M.

Covid-19’un Metro Yolcu Sayılarına Etkileri ve İstanbul Örneği

Research Article 881-893

Yıldırım, E. P., Arslan, A.

Kamu Tercihi Teorisi’nin Felsefi ve Siyasi Temellerinin Günümüz Maliyesi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Research Article 894-912

Ayyıldız, A.

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile İnternet Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Research Article 913-929

Tutuk, T., Melekoğlu, M. A.

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik İşaret Dili Destekli Okuma Öğretimi Müdahalelerinin Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi

Research Article 930-940

Ertoğun, C.

İzmir- Gündoğdu Cumhuriyet Ağacı Anıtı

Research Article 941-957

Tiryaki, S., Akca, Ü.

Medya Okuryazarlığı Ders Kitapları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Research Article 958-969

Dikmen, H., Sucu, İ.

İletişim Perspektifi Çerçevesinde Medya Planlama ve Ölçümlerde Reklam Çalışmaları

Research Article 970-976

Hançer, F. B., Dilidüzgün, Ş.

Türkçe Derslerinde Dil Bilgisi Öğretimi ve Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşleri

Research Article 977-989

Koçdemir, M.

Yaparak Öğrenme Etkinliği Olarak Okul Katılımcı Bütçeleme Uygulaması

Research Article 990-1007

Doğan, S., Doğan, E., Tüzer, M.

Paris Anlaşması İklim Sıcaklık Hedefi ve Karbon Bütçesi Yaklaşımı: G20 Üyeleri İçin Kümeleme Analizi

Research Article 1008-1029

Akalın, İ.

İslâm İktisat Ahlâkında Dünyaya Biçilen Değer - Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs’u Örneğinde-

Research Article 1030-1035

Ertek, A.

“80.Yılında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü Yönleriyle Türk Coğrafya Kurumu” İsimli Makale Hakkında

Letter to the Editor 1036-1039

Total Pageviews